Dětská obuvDětská obuv 

Obchodní podmínky

 

 Základní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.e-detska-obuv.cz. Obchodní podmínky upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy a určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.e-detska-obuv.cz  je:

  Jiří Zůna, Plzeňská 1731, 26601 Beroun, IČO 62942816, DIČ CZ6512041030 (dále „prodávající“). Název a adresa provozovny prodávajícího: Dětská obuv Bubu Botičky, Plzeňská 1731, 26601 Beroun, provozní doba provozovny je zde.

Pro účely těchto obchodních podmínek se předpokládá, že kupujícím je spotřebitel (§419 Zák. 89/2012 Sb).

Z charakteru nabízeného zboží vyplývá, že nabídka internetového obchodu www.e-detska-obuv.cz je určena pro spotřebitele. Pokud kupujícím není spotřebitel, řídí se smluvní vztahy obecnými právními předpisy a nejsou upraveny těmito podmínkami.

 

Informace a sortiment

 

Veškeré nabízené zboží má prodávající k dispozici skladem v provozovně. V ojedinělých případech nabízené zboží nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

a) dodavatel/výrobce dodal nesprávné zboží, což bylo zjištěno při kontrole zboží před odesláním kupujícímu,

b) nastala administrativní chyba nebo technická závada,

c) zboží se prodalo v provozovně prodávajícího, avšak po omezenou dobu, před provedením automatické aktualizace stavů, bylo stále nabízeno na internetu.

Fotografie nabízeného zboží umístěné na stránkách prodávajícího odpovídají nabízenému zboží. Při výběru zboží za účelem nákupu je třeba mít na paměti, že k největšímu zkreslení a posunu barevných odstínů dochází na finálním zobrazovacím zařízení, za což nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Kupující též bere na vědomí, že u obuvi je k vyobrazení použita vždy jen jedna velikost daného artiklu, přičemž vzhled velikostí rozdílných se může lišit tak, jak se liší poměry dětského chodidla v průběhu růstu. Počet prvků potřebných k zajištění správné funkce obuvi se u rozdílné velikosti taktéž může lišit oproti velikosti vyobrazené (jedná se například a zejména o pásky, očka šněrovadel a podobně).

Ceny nabízeného zboží jsou konečné včetně všech daní a poplatků, bez nákladů na doručení. Ceny různých alternativ (zejména velikostních) jednoho produktu se mohou lišit, což je zřejmé z prezentace zboží při prohlídce (velikostních) alternativ.

Prodávající si vyhrazuje právo omylu nebo chyby v zobrazení nabízeného zboží nebo informacích o něm poskytnutých.

Údaje o materiálu obuvi jsou pouze informativní a nezávazné. Je-li pro kupujícího materiál, z něhož je obuv zhotovena tak důležitý, že by ovlivnil jeho volbu, je třeba tuto informaci ověřit zvlášť nebo tuto podmínku sdělit prodávajícímu při uzavření kupní smlouvy.

 

Kupní smlouva

 

Umístěním nabízeného zboží na stránky prodávající vyjadřuje vůli uzavřít kupní smlouvu s kupujícím.

Kupující uzavírá kupní smlouvu odesláním (potvrzením) objednávky požadovaného plnění (zboží), které před tím vybral a vložil do virtuálního nákupního košíku.

Po odeslání objednávky je kupujícímu okamžitě automaticky generovaným emailem potvrzeno přijetí objednávky.

Pokud kupující neobdrží automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky, je třeba, aby si zkontroloval, zda do objednávky vložil správnou emailovou adresu.

Pakliže kupující má za to, že vložená emailová adresa je správná a přesto kupující neobdržel potvrzení o přijetí objednávky, pravděpodobně došlo k závadě a je třeba upozornit prodávajícího.

Prodávající uzavírá kupní smlouvu potvrzením, které bez zbytečného odkladu zašle kupujícímu po obdržení objednávky po té, co překontroluje bezvadnost a kompletnost objednaného zboží.

Uzavřená kupní smlouva je pro prodávajícího i kupujícího závazná a lze ji měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.

Prodávající dodá kupujícímu zboží dle objednávky kupujícího.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Pokud kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy a její následné realizaci jakékoliv další náklady (např. náklady na internetové připojení, náklady na vyzvednutí zboží apod.), hradí si je kupující sám a za žádných okolností nemá nárok na jejich náhradu prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranného zrušení kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který již v minulosti uzavřenou smlouvu nedodržel nebo způsobil prodávajícímu škodu.

 

Doručování zboží

 

Po uzavření kupní smlouvy odešle prodávající objednané zboží kupujícímu způsobem, který vybere kupující z nabídky prodávajícího.

O odeslání zboží prodávající informuje kupujícího emailem na emailovou adresu, kterou kupující uvedl do objednávky zboží.

Při některém způsobu dopravy může být kupující informován též dopravcem o průběhu doručování zásilky.

Pokud kupující v dohodnuté době porušením své povinnosti nepřevezme a neuhradí objednané zboží, je povinen prodávajícímu nahradit náklady na marné dodání zboží.

Pokud kupující v dohodnuté době porušením své povinnosti nepřevezme od dopravce zboží již předem uhrazené, je prodávajícímu povinen uhradit poplatek 10,- Kč za každý den prodlení, který uplyne mezi odesláním a navrácením zboží prodávajícímu, nejvýše však 10% z ceny zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího upozorní emailem na emailovou adresu, kterou kupující uvedl do objednávky zboží a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu k převzetí, zboží prodat z důvodu nedostatku součinnosti ze strany kupujícího. Poplatek z prodlení a náklady na marné dodání zboží je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Ve  lhůtě 14 dnů musí být prodávajícímu odesláno sdělení od odstoupení od smlouvy.

Chcete-li odstoupit od smlouvy, napište nám to zde.

Kupující nemusí udávat žádné důvody k odstoupení od smlouvy.

Lhůta 14 dnů slouží k tomu, aby kupující mohl prohlédnout, seznámit se s vlastnostmi, vyzkoušet koupené zboží a následně posoudit, zda vyhovuje jeho představám, nikoliv k tomu, aby po tuto dobu bylo zboží užíváno.

Vyzkoušením se rozumí stejný postup, který je obvyklý při nákupu obdobného zboží způsobem bez použití prostředků pro komunikaci na dálku, tedy v kamenné prodejně. Při zkoušení je třeba dbát na zásady hygieny a zásady ohleduplného zacházení se zbožím tak, aby zkoušení nezanechalo na zboží stopy.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, prodávajícímu zboží a všechny další součásti plnění, které od něj obdržel.

Zboží musí být vráceno v původním stavu, kompletní včetně všeho vybavení, bez známek použití. Původní obal je u většiny nabízeného zboží jeho součástí, proto je kupující povinen dle možností zachovat jeho původní stav.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Toto ustanovení prodávající uplatní zejména, pokud kupující prokazatelně svévolně zničí původní obal.

Odstoupením od smlouvy kupujícímu též zaniká nárok na všechny případné výhody a slevy poskytnuté prodávajícím v rámci plnění smlouvy.

Pokud kupující zruší pouze část kupní smlouvy, pro nezrušenou část kupní smlouvy platí podmínky, které by platily, kdyby tato (nezrušená) část byla uzavřena samostatně.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Odstoupením od smlouvy výše způsobem popsaným (§1829 Zák. 89/2012 Sb.) nelze uplatnit právo z vadného plnění.

 

Práva z vadného plnění

 

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží (věc) nemá při převzetí vady a že má oprávněně očekávané vlastnosti a hodí se k účelu, pro který se obvykle zboží tohoto druhu používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující je oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné nebo nelze-li vadu odstranit, dodání nové věci bez vad.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající není povinen vyhovět nároku kupujícího plynoucího z uplatnění práva z vady, pokud kupující před převzetím o vadě věděl, pokud kupující nebo jiný uživatel zboží sám vadu způsobil nebo pokud kupující uplatnil právo z vady na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním nebo na vadu, která je následkem opotřebení.

 

Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, je oprávněn je měnit či písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím subjektům s výjimkou údajů poskytnutých dopravci za účelem splnění smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy vyslovuje kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení, který je oprávněn kdykoliv odvolat aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Spotřebitelské spory

 

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů je pověřena Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Závěrečná ustanovení

 

Případné stížnosti kupujícího budou vyřízeny po zaslání prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o způsobu vyřízení budou kupujícímu zaslány na jeho emailovou adresu.

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy, prodávající se vynasnaží o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a platnými zákony České Republiky.

 

 

Dodací podmínky


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akce - dětská obuv

Všechny slevy