Dětská obuvDětská obuv 

Obchodní podmínky

 

 Základní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.e-detska-obuv.cz. Obchodní podmínky upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy a určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.e-detska-obuv.cz  je:

  Jiří Zůna, Plzeňská 1731, 26601 Beroun, IČO 62942816, DIČ CZ6512041030 (dále „prodávající“). Název a adresa provozovny prodávajícího: Dětská obuv Bubu Botičky, Plzeňská 1731, 26601 Beroun, provozní doba provozovny je zde.

Pro účely těchto obchodních podmínek se předpokládá, že kupujícím je spotřebitel (§419 Zák. 89/2012 Sb).

Z charakteru nabízeného zboží vyplývá, že nabídka internetového obchodu www.e-detska-obuv.cz je určena pro spotřebitele. Pokud kupujícím není spotřebitel, řídí se smluvní vztahy obecnými právními předpisy a nejsou upraveny těmito podmínkami.

 

Informace a sortiment

 

Veškeré nabízené zboží má prodávající k dispozici skladem v provozovně. V ojedinělých případech nabízené zboží nemusí být k dispozici z následujících důvodů:

a) dodavatel/výrobce dodal nesprávné zboží, což bylo zjištěno při kontrole zboží před odesláním kupujícímu,

b) nastala administrativní chyba nebo technická závada,

c) zboží se prodalo v provozovně prodávajícího, avšak po omezenou dobu, před provedením automatické aktualizace stavů, bylo stále nabízeno na internetu.

Fotografie nabízeného zboží umístěné na stránkách prodávajícího odpovídají nabízenému zboží. Při výběru zboží za účelem nákupu je třeba mít na paměti, že k největšímu zkreslení a posunu barevných odstínů dochází na finálním zobrazovacím zařízení, za což nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Ceny nabízeného zboží jsou konečné včetně všech daní a poplatků, bez nákladů na doručení. Ceny různých alternativ (zejména velikostních) jednoho produktu se mohou lišit, což je zřejmé z prezentace zboží při prohlídce (velikostních) alternativ.

Prodávající si vyhrazuje právo omylu nebo chyby v zobrazení nabízeného zboží nebo informacích o něm poskytnutých.

 

Kupní smlouva

 

Umístěním nabízeného zboží na stránky prodávající vyjadřuje vůli uzavřít kupní smlouvu s kupujícím.

Kupující uzavírá kupní smlouvu odesláním (potvrzením) objednávky požadovaného plnění (zboží), které před tím vybral a vložil do virtuálního nákupního košíku.

Po odeslání objednávky je kupujícímu okamžitě automaticky generovaným emailem potvrzeno přijetí objednávky.

Pokud kupující neobdrží automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky, je třeba, aby si zkontroloval, zda do objednávky vložil správnou emailovou adresu.

Pakliže kupující má za to, že vložená emailová adresa je správná a přesto kupující neobdržel potvrzení o přijetí objednávky, pravděpodobně došlo k závadě a je třeba upozornit prodávajícího.

Prodávající uzavírá kupní smlouvu potvrzením, které bez zbytečného odkladu zašle kupujícímu po obdržení objednávky po té, co překontroluje bezvadnost a kompletnost objednaného zboží.

Uzavřená kupní smlouva je pro prodávajícího i kupujícího závazná a lze ji měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.

Prodávající dodá kupujícímu zboží dle objednávky kupujícího.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Pokud kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy a její následné realizaci jakékoliv další náklady (např. náklady na internetové připojení, náklady na vyzvednutí zboží apod.), hradí si je kupující sám a za žádných okolností nemá nárok na jejich náhradu prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranného zrušení kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který již v minulosti uzavřenou smlouvu nedodržel nebo způsobil prodávajícímu škodu.

 

Doručování zboží

 

Po uzavření kupní smlouvy odešle prodávající objednané zboží kupujícímu způsobem, který vybere kupující z nabídky prodávajícího.

O odeslání zboží prodávající informuje kupujícího emailem na emailovou adresu, kterou kupující uvedl do objednávky zboží.

Při některém způsobu dopravy může být kupující informován též dopravcem o průběhu doručování zásilky.

Pokud kupující v dohodnuté době porušením své povinnosti nepřevezme a neuhradí objednané zboží, je povinen prodávajícímu nahradit náklady na marné dodání zboží.

Pokud kupující v dohodnuté době porušením své povinnosti nepřevezme od dopravce zboží již předem uhrazené, je prodávajícímu povinen uhradit poplatek 10,- Kč za každý den prodlení, který uplyne mezi odesláním a navrácením zboží prodávajícímu, nejvýše však 10% z ceny zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího upozorní emailem na emailovou adresu, kterou kupující uvedl do objednávky zboží a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu k převzetí, zboží prodat z důvodu nedostatku součinnosti ze strany kupujícího. Poplatek z prodlení a náklady na marné dodání zboží je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Ve  lhůtě 14 dnů musí být prodávajícímu odesláno sdělení od odstoupení od smlouvy.

K odstoupení od smlouvy se kupujícímu doporučuje použít k tomu určený formulář.

Kupující nemusí udávat žádné důvody k odstoupení od smlouvy.

Lhůta 14 dnů slouží k tomu, aby kupující mohl prohlédnout, seznámit se s vlastnostmi, vyzkoušet koupené zboží a následně posoudit, zda vyhovuje jeho představám, nikoliv k tomu, aby po tuto dobu bylo zboží užíváno.

Vyzkoušením se rozumí stejný postup, který je obvyklý při nákupu obdobného zboží způsobem bez použití prostředků pro komunikaci na dálku, tedy v kamenné prodejně. Při zkoušení je třeba dbát na zásady hygieny a zásady ohleduplného zacházení se zbožím tak, aby zkoušení nezanechalo na zboží stopy.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, prodávajícímu zboží a všechny další součásti plnění, které od něj obdržel.

Zboží musí být vráceno v původním stavu, kompletní včetně všeho vybavení, bez známek použití. Původní obal je u většiny nabízeného zboží jeho součástí, proto je kupující povinen dle možností zachovat jeho původní stav.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky, které od něj přijal, snížené o částku převyšující náklady na nejlevnější způsob dodání zboží nejpozději do 14 dnů. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Toto ustanovení prodávající uplatní zejména, pokud kupující prokazatelně svévolně zničí původní obal.

Odstoupením od smlouvy kupujícímu též zaniká nárok na všechny případné výhody a slevy poskytnuté prodávajícím v rámci plnění smlouvy.

Pokud kupující zruší pouze část kupní smlouvy, pro nezrušenou část kupní smlouvy platí podmínky, které by platily, kdyby tato (nezrušená) část byla uzavřena samostatně.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Odstoupením od smlouvy výše způsobem popsaným (§1829 Zák. 89/2012 Sb.) nelze uplatnit právo z vadného plnění.

 

Práva z vadného plnění

 

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží (věc) nemá při převzetí vady a že má oprávněně očekávané vlastnosti a hodí se k účelu, pro který se obvykle zboží tohoto druhu používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující je oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné nebo nelze-li vadu odstranit, dodání nové věci bez vad.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající není povinen vyhovět nároku kupujícího plynoucího z uplatnění práva z vady, pokud kupující před převzetím o vadě věděl, pokud kupující nebo jiný uživatel zboží sám vadu způsobil nebo pokud kupující uplatnil právo z vady na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním nebo na vadu, která je následkem opotřebení.

 

Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, je oprávněn je měnit či písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím subjektům s výjimkou údajů poskytnutých dopravci za účelem splnění smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy vyslovuje kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení, který je oprávněn kdykoliv odvolat aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Závěrečná ustanovení

 

Případné stížnosti kupujícího budou vyřízeny po zaslání prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o způsobu vyřízení budou kupujícímu zaslány na jeho emailovou adresu.

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy, prodávající se vynasnaží o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a platnými zákony České Republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 

 

 

Obchodní podmínky

platné do 31.12.2013

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.e-detska-obuv.cz. Obchodní podmínky upravují vztahy a určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.e-detska-obuv.cz (dále jen „internetový obchod“)je:

 Jiří Zůna, Plzeňská 1731, 26601 Beroun, IČO 62942816, DIČ CZ6512041030.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel (dále jen kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od momentu uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodržovat obecně platné zákony a ustanovení těchto OP v rámci naplnění smluvního vztahu.

Povinností prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky kupujícího na základě pravdivých, přesných a úplných informací, poskytnutých kupujícím, potřebných ke splnění služeb v rámci tohoto smluvního vztahu. V případě, že neúplnost těchto informací brání prodávajícímu splnit závazek plynoucí z tohoto  smluvního vztahu, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit kupujícímu.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti nesplnil svůj závazek plynoucí z dříve uzavřené smlouvy.

V případě, že kupující provede závaznou objednávku zboží, zboží mu bude odesláno a kupující si tuto zásilku nevyzvedne, je prodávající oprávněn domáhat se po kupujícím plnění smlouvy (odebrání zboží), případně požadovat náhradu nákladů na dopravu zboží.

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Odstoupení od smlouvy

Při nákupu zboží za použití prostředků pro komunikaci na dálku má kupující spotřebitel právo, v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Jestliže se kupující rozhodne využít této možnosti, je třeba prodávajícímu vrátit zboží nejlépe v původním a nepoškozeném obalu, nepoškozené, bez známek použití a kompletní (včetně návodu, všech visaček, záručního listu a jiného příslušenství). Odstoupením od smlouvy se kupující vzdává  i všech případných ostatních výhod, které mu poskytl prodávající v rámci plnění smlouvy.

Spolu se zbožím je třeba doručit prodávajícímu doklad o prodeji doručený se zbožím a písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy, které bude obsahovat identifikaci dodávky tj. číslo a datum objednávky, číslo a cenu zboží a dále požadavek vrácení kupní ceny a způsob vrácení kupní ceny. Kupujícímu se doporučuje oznámit rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodávajícímu předem nejlépe elektronickou poštou na adresu: zde. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Zodpovědnost za zboží zaslané zpět prodávajícímu z důvodu odstoupení od smlouvy nese až do převzetí prodávajícím kupující. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 

Vrácení peněz

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny nejpozději do 30ti dnů od data jeho převzetí prodávajícím a to převodem na účet určený kupujícím za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek. 

Možnost odstoupit od kupní smlouvy není způsobem řešení reklamace zboží.

Reklamační řád

 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží prodávajícímu výhradně pro potřebu splnění objednávky kupujícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

Dodací podmínky


DomůDomů

Košík  

(prázdný)